شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 297-381 

5. اثر ترکیبات مختلف خاک و کود بر بهبود جوانه‏زنی کاج بروسیا در نهالستان

صفحه 341-350

اشرف محمودوند؛ بابک پیله ور؛ حسن اکبری؛ اکبر سهرابی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه