دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 297-381