پیش‌بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری های زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت چوب گونه­ های جنگل‌کاری در غرب استان گیلان از سال 1372-1392 می­ باشد. بر این اساس داده­ های مورد نیاز مربوط به هزینه­ های بهره‌برداری و قیمت چوب گونه­ های زبان‌گنجشک، پلت، بلندمازو، کاج تدا، توسکای قشلاقی از اداره منابع طبیعی استان گیلان جمع‌آوری شد. داده­های قیمت چوب سرپا، از تفاوت قیمت چوب آلات الواری، گرده‌بینه، کاتین و چوب هیزمی در کنار جاده جنگلی با هزینه ­های متغیر بهره‌برداری به­دست آمد و شاخص قیمتی مصرف‌کننده برای حذف تورم استفاده شد. داده ­های جمع‌آوری‌شده توسط آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که روند قیمت چوب در طی این دوره دارای نوسان بوده است. میانگین قیمت مورد انتظار چوب سرپا گونه ­های زبان‌گنجشک، پلت، بلندمازو، کاج تدا، توسکای قشلاقی به­ترتیب 960/235، 803/242، 994/168، 909/135، 95/218 (ده هزار ریال/ مترمکعب) می­باشد. این بررسی ­ها نشان داد که پیش‌بینی روند قیمت چوب گونه­ های جنگلی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از سری‌های زمانی امکان‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of wood price of forest species in Guilan province using time series analysis

نویسندگان [English]

  • Zohre Mohammadi 1
  • Soleiman Mohammadi Limaei 2
1 PhD Student in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the wood price fluctuations and wood price prediction of planted species in Guilan province from 1993-2013 year. Therefore, Data such as wood price of ash (Fraxinus excelsior), elm (Alnus glutinosa), maple (Acer velutinum), oak (Quercus castanifolia), pine (Pinus taeda) and variable harvesting costs were collected from General Office of Natural Resources in Guilan province for a period of 20 years. Consumer Price Index (CPI) was used for deflation of stumpage price (wood price minus variable harvesting cost) data. Regression analysis was used to predict the stumpage price of different species. The results of regression showed that the wood price has been fluctuating during this period.The results showed that the mean price process for stumpage of ash, maple, oak, pine and elm are 235.960, 242.803, 168.994, 135.909, 218.95 (10 thousands Iranian Rials/ m3), respectively. This study showed that the estimation of wood price of forest species is possible using time series in the study area. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guilan Province
  • plantation
  • stumpage
  • Regression