تغییرات فلورسانس کلروفیل و رشد نهال های داغداغان (Celtis caucasica) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) تحت تنش کادمیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تنش فلزات سنگین فعالیت­ های فیزیولوژیک گیاهان را تحت تأثیر قرار می­ دهد. هدف تحقیق حاضر تأثیر کادمیوم بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل Fv/Fm، Fo، Fm و رشد نهال­های یک‌ساله داغداغان و اقاقیا است. دو گونه ده روز، دو بار با غلظت­ های کادمیوم (0، 250، 500، 1000 و 2000 میلی­گرم بر لیتر) محلول‌پاشی شدند. فلورسانس کلروفیل به ­صورت یک روز در میان و در پایان فصل رشد قطر و ارتفاع نهال­ ها سنجیده شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت باعث کاهش معنی­ دار Fv/Fm داغداغان و اقاقیا شد و طی زمان Fv/Fm هر دو گونه افزایش معنی ­دار یافت. Fo هر دو گونه در تیمار 2000 میلی­ گرم بر لیتر افزایش معنی­ دار نسبت به شاهد نشان داد و Fm در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش معنی ­دار یافت. قطر داغداغان در هیچ تیمار­ی اختلاف معنی­ داری را نشان نداد و قطر اقاقیا در تیمارهای 500، 1000 و 2000 کاهش معنی­ داری یافت. ارتفاع داغداغان در تیمار 2000 میلی­ گرم بر لیتر افزایش و ارتفاع اقاقیا در تیمار 2000 میلی­ گرم بر لیتر کاهش معنی ­دار یافتند. نتایج نشان داد پاسخ ­های فیزیولوژیک داغداغان و اقاقیا به تنش کادمیوم ضعیف و نسبتاً مشابه می­ باشند. لازم است در مطالعات آینده سایر ابزارهای فیزیولوژیک برای نشان دادن تنش فلزات سنگین در گیاهان و انتخاب آن‌ها برای کاشت در مناطق آلوده شهری مدنظر قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of chlorophyll fluorescence and growth of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia seedlings to the cadmium stress

نویسندگان [English]

  • Atefe Dezhban 1
  • Anoshirvan Shirvany 2
  • Pedram Attarod 3
  • Mojtaba Delshad 4
1 M.Sc. student, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effects of cadmium on chlorophyll fluorescence parameters, i.e., Fv/Fm= (Fm−F0)/Fm, Fo and Fm as well as the growth of one-year-old seedlings of Celtis caucasica and Robinia pseudoacacia. The seedlings were sprayed by saline solution Cd during 10 days, 2 times, with different concentrations of Cd (0, 250, 500, 1000 and 2000 mg/litre). Chlorophyll fluorescence was measured every other day. Diameter and height were measured at the end of growing season. The results indicated that Fv/Fm of the both species decreased significantly with increasing of Cd concentrations and significant increase during 10 days by exposure to Cd concentrations was observed. Fo of the both species increased significantly in 2000 mg/liter, Fm decreased significantly in all treatments. Diameter of Celtis seedlings were not affected by the concentrations of 500, 1000 and 2000 mg/liter. Diameter of Robinia decreased significantly. The height of Celtis increased and the height of Robinia decreased significantly in 2000 mg/liter. Results showed fairly similar physiological responses to the cadmium stress by both species and both reacted to the high concentration of Cd.Other physiological characteristics should be considered in future studies while selecting of tree species for afforestation projects in urban polluted areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • spray method
  • photosystem II
  • chlorophyll fluorescence