اثر تراکم جمعیت انسانی بر مشخصه های کمی ساختار جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

3 دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

این مطالعه تفاوت‌های موجود در مشخصه‌های کمی ساختار توده‌های جنگلی بر اثر تراکم جمعیت انسانی در منطقه‌ای جنگلی واقع در حوزه ناو اسالم در غرب استان گیلان را مورد بررسی قرار داده است. داده‌های آماری حاصل از نمونه‌برداری خوشه‌ای توزیع یافته در منطقه مورد مطالعه به همراه آمار جمعیتی مرجوعه از آماربرداری نـفوس و طرح‌های جنگلداری ده سال اخیر در فواصل مشـخـص یک تا هفت کیلومتری از مرکز هر خوشه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آماربرداری درختی نشان داد که میانگین حجم 64/230 مترمکعب در هکتار، میانگین سطح مقطع برابر سینه 16/23 مترمربع در هکتار و میانگین تعداد درخت 243 اصله در هکتار در سطح خوشه‌های آماری است. بر اساس نتایج این تحقیق همبستگی منفی معنی‌داری بین تراکم جمعیتی با حجم و سطح مقطع برابر سینه درختان دیده شده است اما هیچ‌گونه همبستگی معنی‌داری بین تراکم جمعیتی و تعداد درختان رؤیت نشد، با توجه به اثبات وجود روابـط بـیـن مؤلفه‌های انسانی و برخی مشخصه‌های ساختاری جنگل، پیشنهاد می‌شود کنترل بیشتری بر روی مداخلات ناشی از حضور انسان در جنگل صورت گرفته و این موضوع با الویتی بالا در مدیریت و حفظ منابع طبیعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of population density on forest structure quantity characteristics (Case study: Asalem forests in Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yousefpoor 1
  • Teymour Rostami Shahraji 2
  • Amir Eslam Bonyad 2
  • Maziar Salahi 3
1 PhD Student in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

This study examined differences in stand structure in relation to population density in Guilan Province, Asalem, area of forest near the Woodman Villages. Tree data were obtained from cluster sampling and population data were obtained from national population census and forestry plans decades ago. Results indicated that the average stand volume was 230 m3/ha, the average basal area, 23.16 m2/ha and the average number of trees per cluster was 243 per ha. Significant negative correlations rank were generally found between population density surrounding clusters with stand volume and basal area. Results showed that there is no any significant relation between population density and tree density. It is suggested that introduction of greater controls on human disturbance should be a high priority for resource management and conservation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlations rank
  • woodman villages
  • Stand structure
  • Cluster sampling