اثر ترکیبات مختلف خاک و کود بر بهبود جوانه‏زنی کاج بروسیا در نهالستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ایران

4 استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

این مطالعه برای تعیین اثرات تیمارهای مواد آلی (کود مرغی و کود گوسفندی) بر صفات جوانه‏ زنی بذر کاج بروسیا با هدف افزایش موفقیت جوانه‏ زنی بذر، در نهالستان شوراب خرم‏ آباد انجام شد. بدین منظور کود مرغی در سه سطح 0، 75 و 150 گرم و کود گوسفندی در سه سطح 0، 125 و 250 گرم در هر گلدان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار و 15 گلدان در هر تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه‏ زنی، میانگین زمان جوانه ‏زنی و قدرت جوانه‏ زنی در تیمار پنج (ترکیب 75 گرم کود مرغی و 125 گرم کود گوسفندی با خاک معمول نهالستان) مشاهده شد و می‏ توان گفت مناسب ‏ترین تیمار برای پرورش نهال کاج بروسیا می باشد. در مجموع می ­توان گفت کافی بودن عناصر تغذیه‏ ای خاک،  pH خنثی و EC کم در بستر کاشت، باعث افزایش موفقیت جوانه ‏زنی بذر کاج بروسیا می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different soil and fertilizer combinations on germination development of Turkish pine “Pinus Brutia Ten.” in nursery

نویسندگان [English]

  • Ashraf Mahmoodvand 1
  • Babak Pilehvar 2
  • Hassan Akbari 3
  • Akbar Sohrabi 4
1 M.Sc Graduated, Natural Resources Faculty, Lorestan University, Iran
2 Associate Professor, Natural Resources Faculty, Lorestan University, Iran
3 Assistant Professor, Natural Resources Faculty, Mazandaran University, Iran
4 Assistant Professor, Agriculture Faculty, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the effects of organic matter treatments (poultry manure and sheep manure) on germination properties of Pinus brutia seeds in Shoorab nursery in Khoramabad. Poultry manure at three levels of 0.75, and 150 g and sheep manure at three levels 0, 125, and 250 g per pot were used in a completely randomized factorial design with four replications and 15 pots in each replicate. Results showed that 125g sheep manure with 75 g poultry manure treatment had the maximum amounts of germination rate, mean germination time, and germination power and can be defined as the best treatment for seedlings production of Pinus brutia. It is concluded that sufficient nutrients, neutral pH, and low EC in bed soil, leads to successful germination in Pinus brutia seeds. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination rate
  • nutrition
  • Organic matter
  • Pinus brutia