راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 

استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند مقالات علمی – پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه های مختلف تحقیقات علوم جنگل را بر اساس دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ به صورت الکترونیک به آدرس وب سایت یا به آدرس پست الکترونیک مجله ارسال دارند. مجله هیچ گونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات ارسالی ندارد.

 

نحوة نگارش مقاله:
1- مقاله حداکثر در 12 صفحة A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف در نرم افزار  Wordتایپ شود.
2- نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازة آنها مطابق جدول (1) استفاده شود.

جدول 1- نوع قلم و اندازه

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazaninپر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin

12

عناوین بخش های مقاله

Nazaninپر رنگ

12

نام مؤلفان

Nazaninپر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

Nazaninپر رنگ

12

عناوین جدولها و شکلها

 Nazaninپر رنگ

11

متن جدولها و شکل ها و منابع

Nazanin

11

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازة فارسی در هر موقعیت

 

3- عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (به ترتیب اولویت)، موقعیت علمی، محل کار، آدرس و شماره تلفن در صفحه جداگانه­ای در ابتدای مقاله نوشته شود.

4-اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

5- عبارت ها و واژه­های علمی به کار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و اصل واژگان به صورت انگلیسی در زیر نویس همان صفحه آورده شوند.

6- کلیه واحدهای به کار رفته در متن باید از سیستم واحدهای بین المللی (SI) پیروی کنند.

7- اسامی علمی به کار رفته در متن و در فهرست منابع باید به صورت ایتالیک نوشته شوند.

8- مقالاتی در روند بررسی و داوری قرار می­گیرند که نگارنده مسئول مکاتبات فرم تعهد نامه نگارنده (گان) را که به امضای کلیه آنان رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند.

 

 

 

 

ترتیب بخش های مختلف مقاله:

هر مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده فارسی به همراه کلمات کلیدی فارسی، عنوان و چکیده انگلیسی به همراه کلمات کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع مورد استفاده است.

 

عنوان:

عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند. لازم است عنوان مقاله در وسط صفحه و مرکز سطر نوشته شود.

 

چکیده فارسی:

چکیده مقاله مختصر و بیانگر اهداف، مواد و روش تحقیق با تأکید بر نتایج حاصل از پژوهش باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند.

 

کلمات کلیدی فارسی:

کلمات کلیدی باید در برگیرنده کلمات و واژه­های مهم پژوهش بوده و بین 3 تا 6 واژه باشد. شایسته است از اصطلاحات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه های کلیدی استفاده نشود.

 

عنوان و چکیده انگلیسی:

عنوان مقاله و چکیده (Abstract ) به زبان انگلیسی باید متناظر با عنوان و چکیده فارسی باشند. پس از چکیده انگلیسی 3 تا 6 واژه کلیدی (Keywords) به زبان انگلیسی (ترجیحا از اصطلاحات موجود در عنوان مقاله به عنوان کلمات کلیدی استفاده نشود) گنجانیده شود.

 

مقدمه:

در این بخش، ضمن شرح مختصری در باره موضوع پژوهش و همچنین تبیین دقیق فرضیه های پژوهش، به اندازه کافی به مطالعات و پژوهشهای اجرا شده قبلی اشاره می شود و در انتهای مقدمه ، اهداف پژوهش به صورت کاملا روشن بیان شود.

 

مواد و روشها:

این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روشهای مورد استفاده، نوع طرح آماری به کار رفته، روشهای نمونه­گیری و تجزیه آماری داده­ها است. در ضمن، مواد و روشهای جدید و ابداعی باید به صورت گویا و قابل تکرار تشریح شوند و در صورت اقتباس از روشهای دیگران، فقط به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود.

 

نتایج:

در این بخش، نتایج حاصله و یافته های پژوهشی به روشهای مختلف از قبیل شکل، جدول و یا توضیحات لازم بیان شود و از ارائه داده ها به صورت تکراری خودداری شود. در ضمن برای تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود:

جدول: عنوان تمامی جدولها در بالای جدول نوشته شود. برای تنظیم عنوان جدولها، پس از ذکر کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان آورده شود. در تنظیم جدولها کلیه خطوط عمودی و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستونها و خط افقی انتهای جدول رسم شود.

 

شکل: تمامی نمودارها، شکلها و عکسها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکلها در زیر شکل نوشته شود. در تنظیم عنوان شکلها نیز پس از ذکر کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان نوشته شود.

 

معادله: کلیه معادلات یا فرمولها باید با دقت کافی در سیستم فرمول نویسی Word تایپ و به ترتیب شماره گذاری شوند.

 

بحث و نتیجه گیری:

در این بخش نتایج به دست آمده از پژوهش، تجزیه و تحلیل علمی شده و با توجه به اهداف پژوهش، میزان پاسخگویی نتایج به این اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. در انتهای این قسمت، نتیجه گیری کلی از پژوهش انجام شده و پیشنهادهای علمی و عملی مناسب جهت استفاده سایر محققین ارائه شود.

 

سپاسگزاری:

در صورت لزوم، در این بخش که حداکثر در 4 سطر تنظیم می­شود، از سازمانهاو افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی در انجام پژوهش مؤثر بوده­اند، سپاسگزاری می­شود.

 

 

روش ارائه منبع

الف) در متن:

  • سعی شود به منابعی استناد شود که دارای چکیده انگلیسی باشند، به عبارت دیگر از منابع غیر علمی و پژوهشی مانند گزارش کار، مصاحبه و غیره پرهیز شود. ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و فقط به زبان انگلیسی و با استفاده از سال میلادی، انجام شود. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول ذکر شده و واژه‌ خلاصه شده (.et alبصورت ایتالیک نوشته شود.

مثال:

یک نویسنده در انتهای جمله: (Lowman, 2008)

دو نویسنده در انتهای جمله: (Waring & Running, 2009)

بیش از دو نویسنده در انتهای جمله: (Nielsen etal., 2009)

 یک نویسنده در ابتدا یا وسط جمله: Lowman  (2008)

دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله: Waring و Running  (2009)

چند نویسنده در ابتدا یا وسط جمله: Nielsen و همکاران (2009)

 

ب) در فهرست منابع:

  • ‌کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع آورده می شوند. برگردان انگلیسی منابع فارسی با استفاده از چکیده انگلیسی آنها در مجلات علمی-پژوهشی، انجام شود. بدیهی است که سال هجری شمسی نیز باید به سال میلادی تبدیل گردد.
  • منابع به‌ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده‌(گان) مرتب شوند و از شماره‌گذاری منابع خودداری شود. در ضمن در علامتگذاری (نقطه، ویرگول و غیره) روش ارائه شده در نمونه زیر رعایت شود.
  • در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.
  • چنانچه نویسنده‌(گان) چند مقاله مشابه باشند، منابع برحسب سال انتشار، از قدیم به جدید تنظیم شوند.
  • از ذکر واژه‌ "et al." در فهرست منابع خودداری شود.

 

 در ارائه منابع مختلف به صورت زیر عمل شود:

1- مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، … و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.،  سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شمارة جلد (شماره سری): شمارة صفحات اول و آخر مقاله

مثال:

- Ghani, A., Azizi, M. and Tehranifar, A., 2009. Response of Achillea species to drought stress induced by polyethylene glycol in germination stage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 271-281.

 

 2- کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول، … نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

- SaghebTalebi, Kh.,Sajedi, T. and Pourhashemi, M., 2014. Forests of Iran.Springer, 152p.

در مواردی که منبع مورد استفاده، کتاب ترجمه شده است ذکر واژه (translation) پس از عنوان کتاب ضروری است.

 

مثال:

- Mesdaghi, M., 2001. Characterization and discription of vegetation cover (translation). Ferdoesi University of Mashad, 287p.

 

3- کتاب یا مجموعه مقاله‌‌ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده‌(گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند 2 (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر، In: ، نام خانوادگی، حرف اول نام تدوین‌کننده اصلی کتاب، واژه Eds. یا  Ed (در داخل پرانتز). عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

- Bradshaw, R.H.W., 2005. What is a natural forest: 15-30. In: Stanturf, J.A. and Madsen, P., (Eds.). Restoration of Boreal and Temperate Forests.CRC Press, 569p.

4- ارجاع به مقاله‌ ارائه شده در سمینار‌ و همایش: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده اول.، ... و نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجموعه یا چکیده مقالات، محل برگزاری، تاریخ برگزاری: شماره صفحات.

مثال:

- Ichihara, Y., Masuya, H, and Kubono, T., 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed seeds of Faguscrenata in Japan. Abstracts of the 8thIUFRO International Beech Symposium. Japan, 8-13 Sep. 2008: 165-168.

 

 

5- پایان‌نامه یا رساله دانشجوئی: نام خانوادگی و نام دانشجو، سال دفاع پایان‌نامه، عنوان پایان‌نامه، عنوان مقطع تحصیلی، نام دانشکده یا گروه تحصیلی، نام دانشگاه، شهر محل دانشگاه، تعداد صفحات پایان‌نامه

مثال:

- Sardabi, H., 1997. An investigation of the relationship between penetration resistance, soil physical properties and the growth of selected tree species.PhD thesis, Department of Forestry, The Australian National University, Canberra, 143p.

 

6- مقاله مجله تحقیقاتی اخذ شده از اینترنت: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، سال چاپ مقاله، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره انتشار، شماره صفحات شروع و پایان مقاله، آدرس اینترنتی سایت مجله جهت دسترسی به همین مقاله، تاریخ مشاهده مقاله در سایت مجله. بنابراین از ارئه منابعی که فاقد مشخصات کامل مقاله هستند، خودداری شود.

مثال:

- Bengough, A.G. and Mullins, C.E., 1990. Mechanical impedance to root growth: a review of experimental techniques and root growth responses. Journal of Soil Science, 41(3): 341–358. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2389.1990.tb00070.x/abstract. Accessed 10 April 2013.

 برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل تعهدنامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ث