اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رامین نقدی

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

rnaghdiguilan.ac.ir

سردبیر

رامین نقدی

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

rnaghdiguilan.ac.ir

مدیر داخلی

مهرداد نیکوی

استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

nikooyguilan.ac.ir

کارشناس نشریه

مهرداد میرزایی

دانشجوی دکترای جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

mehrdadmirzaei28gmail.com

اعضای هیات تحریریه

تیمور رستمی شاهراجی

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

trostamiguilan.ac.ir

اصغر فلاح

دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

a.fallahsanru.ac.ir

باریس مجنونیان

استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmajnoniut.ac.ir

مجید مخدوم

استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir

اکبر نجفی

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت ‌مدرس

a.najafimodares.ac.ir

سید امیر اسلام بنیاد

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

bonyadguilan.ac.ir