اصول اخلاقی انتشار مقاله

سردبیر و اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی و سایر کادر مجله متعهد هستند که:

  • اصول محرمانه بودن در مورد مقالات و نویسندگان و داوران را رعایت نمایند.
  • تنها معیار پذیرش یا رد مقالات رسیده به مجله، نظرات داوران باشد.
  • در اولین فرصت نسبت به در دستورکار قرار دادن مقالات در هر مرحله‌ای از فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ مقالات اقدام نمایند.

 

نویسندگان محترم ضروریست موارد زیر را رعایت نمایند:

  • مقاله ارسالی نباید قبلاً در سایر مجلات چاپ شده باشد.
  • مقاله ارسالی نباید بطور همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.

درصورت عدم رعایت موارد فوق، مقاله از دستور کار مجله خارج خواهد شد.