دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-101 
بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل کاری های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) شهرستان تنکابن

صفحه 73-85

محمدهادی معتمدی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید جلیلوند؛ سید محمد حجتی؛ محمدنقی عادل