ارزیابی شاخص زاویه یکنواخت در تعیین الگوی مکانی درختان در یک ذخیره گاه جنگلی در جنگل های هیرکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

مطالعه الگوی مکانی برای بررسی ساختار و پویایی جوامع گیاهی ضروری است. با توجه به اهمیت درک الگوی مکانی درختان، بوم شناسان در سال­های اخیر از روش های مختلفی برای مطالعه الگوی مکانی در جوامع جنگلی استفاده کرده ­اند. هدف این مقاله ارزیابی شاخص زاویه یکنواخت در تعیین الگوی مکانی درختان در جنگل های هیرکانی است. بدین منظور بخشی از ذخیره گاه جنگلی سفیدپلت در شهرستان نور به مساحت 18 هکتار انتخاب شد و مورد آماربرداری صددرصد قرار گرفت و نقشه مکانی سه گونه اصلی سفیدپلت، زبان گنجشک و لرگ تهیه شد. ابتدا الگوی مکانی سه گونه مورد بررسی توسط شاخص نزدیک ترین همسایه به عنوان روش مبنا تعیین شد. الگوی تعیین شده با این روش به عنوان الگوی مطلق لحاظ شد. برای بررسی دقت شاخص زاویه یکنواخت در هر نقطه نمونه­ برداری با در نظر گرفتن 3، 4 و 5 درخت همسایه در اطراف درخت مرکزی، زاویه ­های ایجاد شده اندازه­ گیری شد و شاخص زاویه یکنواخت برای هر سه گونه و در هر سه حالت از نظر تعداد درختان مورد بررسی محاسبه و با نتایج روش مبنا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در تمامی حالات مورد بررسی از نظر تعداد درختان همسایه، شاخص زاویه یکنواخت الگوی مکانی را به‌ درستی تعیین کرد. همچنین بنا بر نتایج این پژوهش، شاخص زاویه یکنواخت می تواند به عنوان یک روش سریع و کم هزینه برای تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان برای ذخیره ­گاه­ های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of uniform angle index in determination of trees spatial pattern in a forest reserve of Hyrcanian zone

نویسندگان [English]

  • Amir Safari 1
  • Hormoz Sohrabi 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
چکیده [English]

Spatial pattern is a key attribute of forest ecosystems. Recently, spatial distribution pattern of woody plants, especially trees, has gained many interest by plant ecologists which leads to introducing a large number of different methods for quantifying spatial patterns. In this topic, finding the easiest method for data collection and analysis has always been a major concern. The aim of this research is evaluating of Uniform Angle Indexability in determining spatial pattern of trees in a Hyrcanian forest. For this purpose, an area of 18 hectares in a forest reserve of Populus caspica was selected and surveyed by full callipering method, and stem-map of three major species including Fraxinus excelsiorsubsp, Populus caspica Born and Petrocarya fraxinifolia (Lam.) was prepared. At first, spatial pattern of all species was determined by Nearest Neighbor Index and the determined pattern was considered as an actual spatial pattern of the trees. For calculating Uniform Angle Index, 3, 4 and 5 neighbor trees around central randomly were chosen and the angles created between them was measured. Finally, obtained results of Uniform Angle Index were compared to the results of Nearest Neighbor Index. The results showed that in all cases, the determined spatial pattern Uniform Angle Indexwere similar to Nearest Neighbor Index. Based on the results of this study, Uniform Angle Index a quick and cost effective method which can be used for describing spatial pattern of trees in similar forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial pattern
  • uniform angle index
  • nearest neighbor index
  • Fraxinus excelsior
  • Populus caspica Born
  • Petrocarya fraxinifolia (Lam.)