تحلیل رویش قطری در طول ساقه درخت کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) در شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‏داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

رویش درختان تحت تأثیر عوامل درونی آن‌ها و فاکتورهای مختلف بیرونی قرار دارد. در طول حیات، میزان رویش برحسب نحوه تأثیر عوامل مذکور متفاوت است. از آنجایی ‌که روند رویش قطری در ارتفاعات مختلف ساقه دارای نوساناتی است. این پژوهش با هدف بررسی نوسانات رویش قطری گونه کاج بروسیا، در طول ساقه، انجام شده است. بدین منظور تعداد 31 اصله درخت کاج بروسیا به‌صورت تصادفی انتخاب و قطع شد. سپس از هر درخت تعداد 5 عدد دیسک از ارتفاعات مختلف ساقه هر درخت تهیه شد. پس از آماده­سازی دیسک‌ها، پهنای دوایر سالیانه با استفاده از نرم‏ افزار COREL DRAW X5 و با دقت 001/0 میلی‌متر اندازه­ گیری شد. میانگین رویش قطری درختان مورد مطالعه در هر ارتفاع و در طول ساقه، با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن بررسی شد. تحلیل واریانس داده­ ها نشان داد که میزان رویش قطری این ‌گونه در ارتفاعات مختلف معنی­ دار است و در گروه­ بندی دانکن در یک گروه قرار نمی‏ گیرند. بیشترین مقدار رویش قطر و سطح مقطع در طول ساقه به ­ترتیب در 7/0 ارتفاع درخت از بن و ارتفاع کنده اندازه­ گیری شد. همچنین، بر اساس بررسی منحنی­ های رویش، سن آمادگی مطلق برای این توده، 20 سالگی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The diameter increment analysis of Pinus brutia Ten. along the stem in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Javad Soosani 1
  • Esmat Ostakh 2
1 Assistant Professor, Faculty of agriculture, Lurestan University, Iran
2 M.Sc. Student of Forestry, Faculty of agriculture, Lurestan University, Iran
چکیده [English]

Tree increment has been under the influence of internal factors and external different factors. Throughout life, growth rates will vary depending on how the impact of these factors. Because the diameter growth, has fluctuations, at different heights in the stem. The aim of this study is to investigate the fluctuations of Pinus brutia diameter growth during the stem is done. For this purpose, the number of 31 pine trees were randomly selected and cut. Then from each tree, 5discs, from the different heights of the tree stem were taken. After preparing disks, annual rings width, using software COREL DRAW X5 and the accuracy of 0.001mm was measured. The mean diameter growth of trees in each height and stem length was analyzed using ANOVA and Duncan's. The multiple range tests showed that the amount of diameter growth of this species is meaningful at different altitude sand in the mean Duncan regimentation are not in a group. The maximum diameter and basal area increment, throughout the stem, respectively was measured by 0.7 of tree high (from the ground) and stump height. Also, based on the analysis of growth curves, absolute age for the utilization of this stand, at the age of 20, was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinus brutia
  • diameter increment
  • stem length