میزان کوبیدگی خاک در اثر تردد تراکتور چرخ زنجیری زتور در دو جهت چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل سوردار واتاشان در شهرستان نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نور

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی پردیس نور، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بهره ­برداری همواره با اثرات تخریبی به بوم­ سامانه جنگلی از جمله تغییر در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و خسارت به تجدید حیات طبیعی و درختان باقیمانده همراه است. در این پژوهش میزان کوبیدگی خاک بر روی مسیرهای چوبکشی با اسکیدر چرخ زنجیری زتور با اندازه ­گیری وزن مخصوص ظاهری، درصد رطوبت و مجموع درصد پوکی خاک در دو جهت چوبکشی و در سه سطح تردد بررسی شده است. نمونه­ های خاک با استفاده از روش نمونه ­برداری با سیلندر (طول سیلندر 10 سانتی­ متر و قطر داخلی 5 سانتی­ متر) از عمق 10-0 سانتی­ متری خاک برداشت شده است. نتایج نشان داده است که با افزایش تعداد تردد اسکیدر بر روی مسیر چوبکشی میزان کوبیدگی خاک به‌طور معنی­ داری افزایش یافته است و بیشترین میزان کوبیدگی خاک در 2 تردد اولیه اسکیدر رخ داده است. همچنین میزان کوبیدگی خاک در جهت رو به بالا بیشتر از جهت رو به پایین است. بنابراین تا حد ممکن چوبکشی باید در جهت رو به پایین انجام شود و دپو در قسمت پایین هر پارسل احداث شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil compaction rate caused by steel tracked skidder traffic in two skidding directions (Case study: Soordar Vatashan in Nour city)

نویسندگان [English]

  • Hamid Arya 1
  • Nosratollah Rafatnia 2
  • Akbar Najafi 3
  • Hashem Habashi 4
  • Najibeh Gilanipoor 1
1 Islamic Azad University, Young Researchers and Elite Club, Nour Branch, Iran
2 Associate Professor, Forestry and Wood Technology Faculty, Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan University, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modarres University, Iran
4 Assistant Professor, Forestry and Wood Technology Faculty, Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan University, Iran
چکیده [English]

Forest utilization is mostly associated with the harmful effects to forest ecosystem and changes in physical and chemical properties of soil and damages to the revival of natural and remaining trees. In this study, the rate of soil compaction on the skidding trails with steel tracked skidder LTT-100A is investigated by measuring some physical properties of soil (e.g. bulk density, moisture content and total porosity) in three classes of traffic in two skidding directions. The soil samples were taken by cylinder sampling method (cylinder 10 cm in length and internal diameter 5 cm) from a depth of 0-10 cm. The results showed that with increase of traffic on the skidding trails, rate of compaction increased significantly and the most compaction occurred at the second traffic of skidder. The amount of soil compaction on upward skidding was the more than downward. Thus skidding should be done in a downward direction and the landing will be constructed on the bottom of each compartment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil compaction
  • steel tracked skidder LTT-100A
  • skidding directions
  • Soordar Vatashan forest