کاربرد توزیع های احتمال برای برازش طبقات تاج پوشش درختان بلوط ایرانی مطالعه موردی: جنگل های دالاب ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

3 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

تعیین الگوی برازش درختان در طبقات مختلف تاج­ پوشش جنگل­های زاگرس، در مراحل زمانی مختلف، نشان‌دهنده وضعیت کلی این جنگل­ ها ازنظر سیر تخریب و روند توالی بوم­ سامانه است. هدف این پژوهش بررسی توزیع احتمال طبقات مختلف تاج­ پوشش درختان بلوط ایرانی در جنگل­ های دالاب ایلام است. بدین منظور 37 خط­ نمونه با طول ثابت به‌ صورت منظم تصادفی در سطح 2/37 هکتار آماربرداری شد. درمجموع تاج­ پوشش 209 اصله درخت اندازه­ گیری شد. توابع توزیع احتمال مورد بررسی نمایی، گاما، نرمال و لگ ­نرمال است. مشخصه­ های هر یک از توابع با استفاده از روش بیشینه درست­ نمایی برآورد شد. مقایسه توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال بدست‌آمده از توابع، به ­وسیله آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ انجام شد. نتایج آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ و همچنین نمودارهای احتمال- احتمال توزیع­ های بررسی‌ شده برای درختان بلوط ایرانی نشان داد که توزیع­ نرمال به ­عنوان بهترین توزیع­ احتمال برای مدل­سازی طبقات مختلف تاج­ پوشش درختان بلوط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of probability distributions in order to fit canopy classes of Quercus brantii trees, Case Study: Dalab forests of Ilam

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirzaei 1
  • Amir Eslam Bonyad 2
  • Mahboobeh Mohebi Bijarpas 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
3 M.Sc. graduated, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Determining the fitting pattern of canopy classes in Zagros forests shows that at different times, the  overall  status  of  these  forests  from  the  destruction  process  and  ecological sequence points of view. The aim of this research was to investigate crown canopy classes probability distribution of Quercus persica trees in Dalab forests of Ilam. For this purpose, an area of 37.2 hectares in Ilam forests was selected, and based on systematic random pattern 37 transects with fixed length were measured. Finally, the numbers of 209 trees were selected. Exponential, Gamma, Normal and Log-normal probability distribution functions were fitted to crown canopy classes. Characteristics of distribution function by using of maximum likelihood method was estimated. Actual probability and probability which derived from functions was compared using Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling tests. Results of fitting tests and P-P plots showed that Normal distributions is the best probability distributions for modeling distribution in crown canopy classes of oak trees.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • crown canopy
  • probability distribution
  • Quercus persica
  • Dalaab forests