اثرات میان‌مدت اجرای سه شیوه جنگل‌شناسی بر پراکنش قطری توده‌های جنگلی حوزه شفارود با بکارگیری توابع توزیع احتمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

اجرای شیوه‌ های مختلف جنگل‌ شناسی می‌تواند بر روی خواص تود‌ه‌ های جنگلی از جمله ساختار و توزیع قطری درختان اثرگذار باشد. این مطالعه در چهار پارسل از جنگل‌ های سری 14 شفارود در استان گیلان انجام گرفته که در سه پارسل، برش‌ های تک‌ گزینی، پناهی و نواری در بازه زمانی ده ساله صورت گرفته و یک پارسل نیز بدون بهره‌ برداری بوده است. اهداف این مطالعه، بررسی قابلیت توابع مختلف توزیع احتمال شامل وایبول، گاما، لگ‌ نرمال و نمایی برای توصیف پراکنش قطری در پارسل‌ های مورد نظر و مقایسه تغییر توزیع قطری در این توده‌ها پس از اجرای شیوه‌ های مختلف جنگل‌ شناسی در یک دوره ده ساله است. نتایج حاصل از آزمون‌ های کای ­اسکور، کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ نشان می‌دهد که توزیع‌ های لگ‌ نرمال و نمایی در مقایسه با سایر توابع اکثراً دارای دقت قابل قبول‌ تری هستند. همچنین مقایسه تغییر توزیع قطری در یک بازه زمانی ده ساله نشان می‌دهد که فقط پارسلی که در آن برش نواری انجام گرفته است، در یک دوره ده ساله، از لحاظ توزیع قطری تغییر کرده که ممکن است بیان‌گر به­ هم خوردن ساختار قطری توده در اثر اجرای برش‌ های نواری باشد. توزیع قطری سه پارسل دیگر بعد از دوره مورد نظر تغییر معنی‌ داری نداشته‌ اند.

عنوان مقاله [English]

Effects of three different silvicultural systems on diameter distribution in Shafaroud forest stands of Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Bakhshandeh Navrood 1
  • Javad Soosani 2
  • Sheyda Khosravi 1
  • Hesamodin Barzkoohi 3
  • Mehrzad Naseri Khalkhali 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Agriculture, University of Lurestan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Lurestan, Iran
3 M.Sc. graduated of Forestry, Islamic Azad University of Lahijan, Iran
4 M.Sc. graduated of Forestry, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The implementation of different silvicultural systems can be effective on different characteristics of forest stands, such as stand structure and diameter distribution of trees. This study was carried out in Shafaroud forests of Gilan province of northern Iran. The objectives of this research were 1) to evaluate the suitability of different probability distribution functions, including Weibull, Beta, Gamma, Johnson, Lognormal, normal and exponential, for modeling tree distribution in diameter classes and, 2) to compare changes of diameter distributions after ten years of implementation of three different silvicultural systems. The tested systems were single-tree selection, shelterwood and strip cutting. Also, there was an untreated stand. The results of Chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests showed that the Johnson, gamma and Lognormal models were often more flexible to fit various diameter distributions, while in any case, the beta and exponential probability distribution did not provide satisfactory descriptions of the experimental data. Other results indicated the change in the diameter distribution due to the implementation of the strip management system, a decade after timber harvest. This may mean that strip cutting can disturb the stand structure in the studied forests. Also, there were no significant changes in the diameter distributions after implementation of the other silvicultural systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • single-tree selection cutting
  • shelterwood cutting
  • strip cutting
  • probability distribution functions