ضریب تاج بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج پوشش توده دست کاشت پیسه آ در کلاردشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان ظرفیت نگهداری تاج ­پوشش (S)، نرخ تبخیر به‌شدت بارندگی  و ضریب تاج بارش مستقیم (p) با استفاده از روش­ های رگرسیونی در توده پیسه ­آ (Picea abies) واقع در کلاردشت مازندران، با اقلیم نیمه مرطوب انجام شد. میزان بارندگی (GR) در هر رخداد توسط چهار باران­ سنج در نزدیک ­ترین محیط باز و تاج­بارش (TF) توسط 20 باران­سنج که بر اساس طرح تصادفی در زیر تاج­پوشش توده نصب شده بودند، اندازه­گیری شد. باران­ربایی (I) از تفاوت تاج­بارش و بارندگی در هر بارش بدست آمد. در مجموع 21 رخداد بارندگی با عمق تجمعی 1/380 میلی­ متر ثبت و مقادیر تاج ­بارش تجمعی و درصد تاج‌ بارش %(TF:GR) به ­ترتیب 8/48 درصد و 6/39 درصد برآورد شدند. بین باران­ ربایی و بارندگی همبستگی مثبت و معنی ­دار (85/0 = 2R) و بین درصد تاج ­بارش %(TF:GR) و بارندگی همبستگی لگاریتمی (43/0 = 2R) مشاهده شد. مقدار ضریب تاج ­بارش مستقیم، 34/0 و مقدار متوسط ظرفیت نگهداری تاج ­پوشش، 15/2 میلی­ متر و ضریب نیز 43/0 محاسبه شد. با آگاهی از مقدار ضریب تاج­ بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج­ پوشش، می ­توان تیمارهای جنگل­ شناسی مناسب در هر توده را با توجه به رژیم بارندگی غالب آن اقلیم، اعمال کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct through fall coefficient and canopy storage capacity by a Picea abies plantation in Kelardasht, North of Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Abasian 1
  • Pedram Attarod 2
  • Seyed Mohammad Moein Sadeghi 1
  • Moharam Ali Nazarirad 3
  • Seyed Mohammad Hojati 4
1 M.Sc. Student of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Prof., Forestry and Forest Economic Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 B.Sc. Student of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

The aim was to estimate canopy storage capacity (S) and the ratio of mean evaporation rate from the wet canopy to the mean rainfall intensity, and the direct through fall coefficient (p) of a Picea abies plantation using the regression methods in Kelardasht, North of Iran. To measure gross rainfall (GR), four rain-gauges were installed in an open space adjacent to the stand and through fall (TF) was measured using the twenty rain-gauges randomly located beneath the canopy cover. Rainfall interception (I) was calculated as the difference between GR and TF. Twenty-one rainfall events were recorded with a cumulative depth of 380.1 mm. The TF and (TF:GR)% were recorded 48.8% and 39.6% of the incident rainfall on the cumulative-based, and event-based (each GR), respectively. Positive linear correlation was observed between I and GR (R= 0.92) and logarithmic correlation was established between (TF:GR)% and GR (r2= 0.43). The mean value of p, S, and  estimated were found to be 0.34, 2.15 mm, and 0.43, respectively. Estimating the amount of I and its components, e.g., S, p, and , as well as transpiration of trees are required while selecting the adapted species for afforestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canopy storage capacity
  • Picea
  • Afforestation
  • through fall