همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

مهرداد نیکوی

استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

nikooy@guilan.ac.ir

h-index:  

کارشناس نشریه

مهرداد میرزایی

دانشجوی دکترای جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

mehrdadmirzaei28@gmail.com

h-index: