ساختار و تنوع گونه های چوبی در پارک شهری شریعتی شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه ساختار و تنوع گونه ­های چوبی در پارک شریعتی واقع در شهرستان خرم ­آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. با روش آماربرداری به‌ صورت منظم تصادفی 30 قطعه نمونه انتخاب و در هر قطعه نمونه نوع گونه­ های چوبی، تعداد، قطر برابر سینه تمام درختان، ارتفاع تمام درختان و درختچه ­ها و نیز قطر بزرگ و کوچک تاج تمام درختان و درختچه­ ها اندازه ­گیری شد. شاخص­ های یکنواختی سیمپسون و تنوع گونه ­ای سیمپسون و شانون­-­وینر، هیل و بریلوئین برای بررسی تنوع گونه‌های چوبی در این پارک بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که در پارک شریعتی میانگین تنوع شانون (886/0)، سیمپسون (469/0)، هیل (729/1) و بریلوئین (591/0)، همچنین میانگین شاخص یکنواختی سیمپسون (746/0) و میانگین غنای گونه­ ای (36/2) است. به‌ منظور تشریح مشخصات ساختاری پارامترهای منحنی ارتفاع، منحنی پراکنش قطری همچنین متوسط قطر و ارتفاع، متوسط سطح مقطع درختان به ترتیب 74/21 سانتی­ متر، 14/10 متر و 352/403 سانتی ­متر مربع در هکتار بدست آمدند. با توجه به نتایج بدست آمده پارک شهری شریعتی از تنوع و غنای گونه ­ای کمی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure and diversity of woody species of Shariati urban park in Khorramabad township

نویسندگان [English]

  • Maryam Sheikh Hossein Fard 1
  • Manoochehr Namiranian 2
  • Vahid Etemad 3
1 M.Sc. graduated, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This study the woody species diversity in Shariati Park of Khorramabad township was evaluated. A number of 30 sample plots were sampled of park using systematic random sampling technique and in each sample plot characteristics of plant species, number of species, diameter at breast height of all trees, height of all trees and shrubs as well as large and small diameters of crown were measured. Simpson's evenness index as well as Simpson, Shannon-Weiner Hill, and Brillouin diversity indices were used to assess woody diversity in this park. The results show that Shariati Park had the average Shannon (0.886), Simpson (0.469), Hill (1.729) and Brillouin (0.591) also this park has the average Simpson evenness index (0.746) and the average species richness (2.36). In order to explain the structural parameters of height, diameter distribution curves, mean of diameter, height of  Shariati Park  were 21.74 cm and 10.14 m, and mean basal area equal to  403.352 cm2 obtained. Based on these results, the diversity and species richness are fewness in urban Shariati Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woody diversity
  • species evenness
  • species richness