آگروفارستری، روشی برای توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای گیلان (مطالعه موردی: روستای نارنج بن پایین، لنگرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

تأمین نیازهای اقتصادی اجتماعی از اهداف اصلی آگروفارستری است. هدف این تحقیق، بررسی آگروفارستری به ­عنوان روشی برای توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای گیلان بود که در آن‌ها سیستم‌ های آگروفارستری به­ صورت سنتی اجرا می‌شدند. بدین منظور برای جمع­ آوری اطلاعات، روستای نارنج بن پایین واقع در شهرستان لنگرود انتخاب و داده­ ها از روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه ­ای جمع­ آوری شد (همه کشاورزان مورد آماربرداری قرار گرفتند). فعالیت اصلی کشاورزی در این روستا چایکاری است که به­ همراه آن محصولاتی از قبیل مرکبات، صنوبرکاری و شالیکاری نیز به عمل می ­آید. به ­منظور مقایسه نتایج از آمار توصیفی و آزمون­ های آماری استفاده شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین میزان سود بدست آمده از سیستم ­های مختلف اختلاف معنی ­داری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معنی ­داری بین میزان سود و متغیرهای میزان تحصیلات و سن افراد وجود دارد. نتایج نرخ بازدهی سرمایه­ گذاری نیز نشان داد که صنوبرکاری نسبت به سایر کاربری­ ها (شالیکاری، مرکبات و چایکاری) نرخ بازدهی بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که سیستم­ های آگروفارستری باعث ایجاد اشتغال می­ شوند. بنابراین سیستم­ های آگروفارستری علاوه بر توسعه اجتماعی، باعث توسعه اقتصادی نیز می­ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agroforestry, a method for socio-economic development of Guilan’s villages (Case study: Narenj Bon Paeen village, Langaroud)

نویسندگان [English]

  • Mahboob Mohebi Bijarpas 1
  • Teymour Rostami Shahraji 2
  • Soleiman Mohammadi Limaei 2
1 M.Sc. graduated, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Providing socio-economic needs is one of the goals of agroforestry systems. The purpose of this research was to investigate of agroforestry as a method for socio-economic development of some villages of eastern Guilan’s that traditionally performed the agroforestry systems. In order to collect the data, Narenj Bon Paeen village located in Langaroud city was selected and questionnaire survey and interviews with farmers (all residents in the village) was applied. In this village tea plantation is the main activity which is accompanied with other agricultural products (e.g. citrus plantation, poplar plantation and paddy). In order to compare the results, descriptive statistics were used. The ANOVA test showed that there was a significant difference between the profit derived from different systems. Also results showed that there was a significant and direct relationship among profit variable with literacy level and age of farmers. The results of IRR showed that poplar plantation had more IRR than the other land uses (citrus plantation, poplar plantation and paddy). Also the results showed that agroforestry systems may provide employment. Therefore, agroforestry systems provide economic improvements in addition to social developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agroforestry
  • social development
  • Economic Development
  • Langaroud